Gældende for BENNS individuelle rejser og tilmeldingsrejser med eller uden rejseleder, hvor den bestilte rejse er arrangeret af BENNS i samarbejde med lokale partnere. 

Aftale indgåelse og betaling
Bestilling kan ske på e-mail, telefon eller personlig henvendelse til BENNS.
Aftalen regnes for indgået og er bindende for begge parter, ved betaling af depositum eller hele rejsen.

Kundens generelle pligter
Rejsedokumenter og anden korrespondance sendes til den mail-/postadresse, du har oplyst BENNS. Du er som kunde forpligtet til at opgive de kontaktoplysninger, der er nødvendige, for at vi kan kontakte dig både før og under rejsen. Husk i den forbindelse at tjekke dit spamfilter. Det er kundens pligt til at sørge for gyldigt pas og de til rejsen nødvendige visa og vaccinationer. Det er ligeledes kundens pligt før afrejse, at sikre for- og efternavn på billetter, rejsepas, og øvrige rejsedokumenter er korrekte og stemmer overens med det i passet indførte navn. Ikke korrekt anført navn kan føre til afvisning ved check-in til flyet eller grænsen fra/til Danmark.

BENNS påtager sig intet ansvar for de følger ukorrekte oplysninger måtte medføre. Ændringer i navn SKAL indberettes til BENNS inden datoen for betaling af depositum. Herefter vil der blive pålagt et gebyr, hvis navneændringen er mulig. 

Depositum
Ved bestilling opkræves et depositum på min. 40 % af rejsens pris med mindre andet er aftalt. For visse rejser kan dog gælde andre regler, som oplyses på bestillingstidspunktet. Er depositum ikke betalt inden den angivne frist bortfalder aftalen, og rejsen annulleres uden yderlige varsel.

Afbestillingsforsikring, der dækker i forbindelse med akut opstået lægedokumenteret sygdom, skal indbetales sammen med depositum. 

Slutbetaling
Restbeløbet for rejsen skal være indbetalt senest 60 dage før afrejsedagen, med mindre andet er anført. Billetter og øvrige rejsedokumenter fremsendes ca. 10-14 dage før afrejsen. 

Overdragelse af rejse
Uanset omstændighederne kan flyrejse, hotel- og/eller landarrangement ikke overdrages til andre rejsende. 

Ændringer
Med mindre andet er aftalt/anført gælder følgende regler: For ændringer af bekræftede reservationer mere end 60 dage før afrejse, opkræves ekspeditionsgebyr på DKK 1.000 pr. ændring samt evt. gebyr til samarbejdspartner. Ændringer mindre end 60 dage før afrejse betragtes som en afbestilling og ny bestilling. I disse tilfælde henvises til afbestillingsreglerne.

Afbestilling
Mere end 60 dage før afrejse: Depositum går tabt. Ved afbestilling senere end 60 dage før afrejse har den rejsende ikke krav på tilbagebetaling af nogen del af sin indbetaling, med mindre andet er anført. 

Afbestilling på grund af sygdom m.m.
Den rejsende kan sikre sig det indbetalte beløb ved at tegne en afbestillingsforsikring, som dækker afbestilling ved akut sygdom eller alvorlig tilskadekomst, der kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje eller det, der kan sidestilles hermed, hos den rejsende selv, ægtefælle, samlever, forældre, svigerforældre, børn, børnebørn, papforældre, papsøskende og bedsteforældre.

Afbestillingsforsikringen er ikke gældende ved graviditet, overanstrengelse, stress, psykiske sygdomme eller forværring i kroniske sygdomme. Afbestillingsforsikringen er frivillig og koster 6 % af rejsens pris. Dog minimum 200 kr. pr. person. Afbestillingsforsikringen tegnes samtidig med indbetaling af depositum, senere bestilling er ikke mulig. Afbestilling skal meddeles BENNS uden ugrundet ophold og INDEN afrejse. Afbestillingen accepteres kun i tilfælde af lægedokumentation og den af Europæiske Rejseforsikrings godkendte formular, der fremsendes af BENNS. Gebyr for erklæring påhviler den rejsende. Præmien vil uanset årsag ikke blive tilbagebetalt.

Rejse- og ulykkesforsikring
Ved sygdom, opstået under rejsen, påhviler det rejsedeltagerne selv at afholde alle omkostninger fx til lægebehandling, sygehusophold, hjemtransport m.v. Den danske sygesikring dækker ikke uden for Europa. Det anbefales derfor på det kraftigste at tegne en rejseforsikring medmindre man ved bestilling bekræfter, at man selv er i besiddelse af en rejseforsikring med en tilstrækkelig dækning, der dækker en række forhold som for eksempel: Stjålet eller beskadiget bagage, bagageforsinkelse, erstatningsrejse, hospitalsindlæggelse, sygeledsagelse/-tilkaldelse, hjemkaldelse m.v. Oplysninger herom fås hos BENNS. 

For at deltage på vores rundrejser med dansk rejseleder stiller BENNS som krav, at alle medrejsende har en rejseforsikring. Enten tegnet hos eget forsikringsselskab eller gennem BENNS.

Evakuering
I tilfælde af nødvendig evakuering forårsaget af naturkatastrofer o.l. er BENNS ikke ansvarlig for evakueringen. Der henvises derfor til at tegne en rejse- og ulykkesforsikring hos BENNS, som dækker evakuering. 

Ansvarsrisiko
Med Pakkerejselovens ikrafttræden indføres en form for objektiv ansvar (ansvar uden skyld), gældende for rejsebureauet overfor kunden. Loven om pakkerejser gennemføres som følge af et EU-direktiv og medfører tilsvarende lovgivning i EU og EØS lande. BENNS er forsikringsmæssigt dækket imod denne udvidede ansvarsrisiko og omkostningerne i forbindelse hermed er inkl. i pakkeprisen.

Luftfartsselskabets ansvar
Luftfartsselskabet påtager sig intet ansvar for hændelser, der indtræder på et tidspunkt, hvor passagererne ikke befinder sig ombord i det pågældende luftfartselskabs fly. For ansvar for indskrevet bagage henvises til luftfartsselskabets egen bestemmelser. Vi gør opmærksom på at flyselskaberne forbeholder sig ret til at ændre i flytiderne helt frem til afgangstidspunktet, dette ligger udenfor BENNS indflydelse. 

BENNS ansvar for rejsens afvikling
BENNS er ansvarlig for den i ordrebekræftelsen bekræftede rejse. Konstaterer den rejsende mangler undervejs eller på rejsemålet, skal den rejsende STRAKS underrette BENNS, hotel og transportør, således at BENNS får mulighed for at afhjælpe manglen inden for rimelig tid.
Underretter de rejsende ikke straks BENNS om evt. mangler, BORTFALDER evt. krav i denne forbindelse. Såfremt afhjælpning foretages inden for rimelig tid og uden væsentlig ulempe for den rejsende, kan erstatningskrav ikke gøres gældende over for BENNS.
Såfremt en mangel først meddeles efter hjemkomst, tabes retten til at gøre indsigelse. Et krav kan kun gøres gældende, såfremt den rejsende har skriftlig bekræftelse på, at der er gjort opmærksom på mangler overfor BENNS, hotel, transportør osv. En evt. reklamation skal forelægges BENNS senest 7 dage efter hjemkomst. I modsat fald tabes retten til at gøre indsigelse.

BENNS er ansvarlig for mangler, med mindre:
• at manglen skyldes uvedkommende tredjemand.
• at manglen skyldes udefra kommende omstændigheder, som BENNS eller nogen i BENNS er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset ved bestillingen.
• at manglen kan henføres til force majeure eller force majeure lignende forhold.

Ansvarsbegrænsning i overensstemmelse med de internationale konventioner 
Ethvert erstatningsansvar, som BENNS måtte blive mødt med som følge af en skade eller mangel, følger de til enhver tid gældende beløbsgrænser, der fremgår af Warszawa- og Montrealkonventionerne (for luftfart) og Athenkonventionen (for transport ad sø- og vandveje).

BENNS ansvar kan derfor ikke overstige det, som gælder for de tjenesteydere og underleverandører, der har det direkte ansvar for den mangelfulde eller ansvarspådragende delleverance af pakkerejsen. Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Warszawa- og Montrealkonventionerne er sat til:

• Passagerers død eller tilskadekomst: 113.100 SDR, såfremt luftfartsselskabet kan godtgøre, at det ikke har handlet uagtsomt eller optrådt ukorrekt, eller såfremt hændelsen skyldes tredjemands uagtsomme eller ukorrekte opførsel. Ubegrænset, hvis ovenstående ikke kan godtgøres.
• Skader, der skyldes forsinkelse af persontransport: 4.694 SDR.
• Ødelæggelse, bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af bagage: 1.131 SDR.

Flyselskaberne har det direkte ansvar for transportens korrekte gennemførelse efter Warszawa- og Montrealkonventionerne, EU-forordning 889/2002 samt luftfartsloven. 

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Athen-konventionen er sat til:
• Passagerers død eller tilskadekomst: mellem 250.000 SDR og 400.000 SDR alt efter tilskadekomstens årsag samt transportørens udviste skyld.
• Ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af håndbagage: 2.250 SDR, såfremt skaden eller tabet skyldes fejl eller forsømmelig hed fra transportørens side.
• Ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af køretøjer, herunder bagage i eller på køretøjet: 12.700 SDR, medmindre transportøren kan bevise, at det skete uden fejl eller forsømmelighed fra hans side.
• Ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af anden bagage end håndbagage og køretøjer: 3.375 SDR.

I forbindelse med transport af køretøjer eller anden bagage end køretøjer og håndbagage kan transportøren på forhånd betinge sig en selvrisiko for alle skader på disse genstande – maksimalt 330 SDR henholdsvis 149 SDR, som fratrækkes skadesudbetalingen.

Såkaldte ”værdigenstande” erstattes ikke. I tvivlstilfælde henvises du til at tage kontakt til transportøren for at få den nærmere definition på disse. Ovenstående medfører, at du ved forsinkelse eller bortkomst (midlertidig eller permanent) af bagage skal reklamere til og kan rette dine krav mod det kontraherende eller transporterende flyselskab. Husk, at du i lufthavnen skal have udarbejdet en såkaldt PIR-rapport. 

Kravene skal rettes, så snart du opdager din bagage er forsinket eller bortkommet. Det gælder også for tab eller skader på personer, bagage eller gods, som måtte fremkomme grundet transporten eller mangel på korrekt gennemførelse.

Bemærk, at flyselskaber ofte har indbyrdes aftaler, hvor de varetager hinandens flyvninger. For at du skal have en gennemskuelig klageadgang, har du altid ret til selv at vælge, om kravet skal rettes mod det flyselskab, der står på rejsedokumenterne (det kontraherende), eller det flyselskab, som har forestået selve transporten (det transporterende) iflg. Warszawa- og/eller Montrealkonventionen.
Foregår din transport med andet transportmiddel end fly, skal reklamationer og krav rettes til den/de transportører, der til transportens gennemførelse har fået overdraget din bagage og/eller gods på tidspunktet for den pågældende transports påbegyndelse.

Den gældende SDR kurs (XDR) findes på www.nationalbanken.dk.

Check-in tid/mødetid
Check-in tid fremgår af rejseplanen. Det anbefales dog, at den rejsende allerede ved ankomst til en bestemmelseslufthavn undersøger de aktuelle check-in tider for hjemrejse/den videre rejse. For alle rejser er check-in tid altid min. 2-3 timer før afgang.

Flytider i rejseplan og billet
De i billetten og rejseplanen anførte tider er altid lokale tider. Efter udsendelse af flybilletter og rejseplan eller rejsebevis kan der forekomme tidsændringer. Kontroller derfor altid afgangstiderne/- stederne i de fremsendte rejsedokumenter.

Du bør øjeblikkeligt, og senest 24 timer efter modtagelse af dokumenterne kontakte BENNS, såfremt tiderne afviger fra den oprindelige bestilling/ bekræftelse, således, at eventuelle fejl kan rettes inden afrejsedatoen. Da der kan forekomme tidsændringer i flytiderne, rådes I til at kontakt luftfartsselskab/lufthavnen 72 timer før afrejse for at genbekræfte afrejsetider og den lokale check in tid.

Skatter og afgifter ved flyrejser
Med mindre andet er anført, er alle fly- og lufthavnsskatter skatter inkluderet i selve flybilletten. De enkelte lande har imidlertid suverænt lov til - uden eller med meget kort varsel - at indføre nye skatter eller forhøje de eksisterende, og disse kan derfor ændres mellem bestillingstidspunkt og afrejsen. OBS: Der kan forekomme lokale skatter som skal betales på destinationen.

Pas, visum, vaccinationer etc.
Det påhviler den rejsende selv at opsøge information om gældende regler for pas, visum og vaccinationsbestemmelser. Har den rejsende ikke dansk pas, opfordres den rejsende til før bestilling af rejsen at rette henvendelse til respektive konsulat/ambassade for der at søge oplysninger om de indrejsebestemmelser/transitbestemmelser, der er gældende for den enkelte rejse. Den rejsende sørger selv for anskaffelse af de til rejsen nødvendige pas, visum og vaccinationer m.v.

Såfremt deltagerne ikke i behørig tid har sørget for ovenstående eller i øvrigt udebliver fra rejsen, betragtes dette som en afbestilling, og rejsens pris er derfor tabt. Kontakt venligst jeres læge, Statens Seruminstitut eller Rigshospitalets Rejseservice for oplysninger om vaccinationer. For indrejse i de fleste lande skal alle rejsende have maskinlæsbart pas. Alle pas der er udstedt i Danmark efter 1. marts 1997 er af denne type. 

De fleste lande kræver at børn rejser med eget pas. BENNS anbefaler derfor at børn altid rejser med eget pas. For indrejse i de fleste lande kræves at passet skal være gyldigt i min. 6 måneder efter hjemkomst til Danmark. Regler om biometriske pas vil være oplyst på følgende: www.politi.dk. OBS: Det er desuden vigtigt at der er blanke sider i passet. Udeblivelse, uudnyttede ydelser m. m. Har kunden ikke afbestilt rejsen, og/eller indfinder rejsedeltageren sig ikke på angivet tid og sted for ud- eller hjemrejsen, eller kan kunden ikke tiltræde eller fuldføre rejsen pga. manglende rejsedokumenter, som fx gyldig pas, nødvendige visa og vaccinationsattester osv., har BENNS ret til at beregne sig den totale pris for rejsen. Hvis kunden udebliver fra anførte transporter eller på anden måde undlader at udnytte de ydelser, som er bestilt, kan der ikke kræves godtgørelse for de uudnyttede ydelser.

Den tekniske arrangørs ansvar
BENNS optræder som agent for de benyttede transportselskaber, hoteller og øvrige virksomheder, med hvilke der samarbejdes. BENNS’ ansvar for mangler, herunder person- og tingskader, er begrænset til de erstatningsbeløb, der er fastsat i de internationale konventioner:
For internationale skibstransporter er ansvaret begrænset i henhold til Athenkonventionen. Erstatningsbeløbene fastsat i de internationale konventioner er meget lave, hvorfor det anbefales, at der tegnes en rejseforsikring. BENNS påtager sig endvidere intet ansvar for ændringer, forsinkelser osv. der er en følge af aftalebrud, strejker, vejrlig eller forhold, som BENNS er uden indflydelse på.

Ændringer og aflysninger for individuelle rejser Den tekniske arrangør forbeholder sig ret til at foretage nødvendige ændringer, såsom ændring af transportform, forårsaget af manglende tilslutning eller andre årsager. Hvis kunden herefter ikke ønsker at deltage i rejsen, vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt, men yderligere krav kan ikke gøres gældende. Bemærk ændringer i rejsetider og ruter berettiger ikke til nogen form for kompensation. Den tekniske arrangør kan med 20 dages varsel aflyse en planlagt rejse. Det indbetalte beløb vil herefter blive tilbagebetalt, mens rejsedeltageren herudover ikke kan gøre erstatningskrav gældende.

Ændringer og aflysninger for tilmeldingsrejser med eller uden rejseleder Den tekniske arrangør forbeholder sig ret til at foretage nødvendige ændringer, såsom ændring af transportform, forårsaget af manglende tilslutning eller andre årsager. Priserne på rundrejsen er som oftest baseret på et minimum antal deltagere pr. afrejse (stå oplyst i programmet).

BENNS forbeholder sig ret til, såfremt at dette antal ikke er tilmeldt, at aflyse rejsen, alternativt opkræve et mindre tillæg, da omkostningerne ved at gennemføre turen med færre deltagere overstiger indtægterne. Meddelelse om merpris/ aflysning vil være kunden i hænde senest 20 dage før afrejse. Hvis kunden herefter ikke ønsker at deltage i rejsen, vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt, men yderligere krav kan ikke gøres gældende. Bemærk ændringer i rejsetider og ruter berettiger ikke til nogen form for kompensation. Den tekniske arrangør kan med 20 dages varsel aflyse en planlagt rejse. Det indbetalte beløb vil herefter blive tilbagebetalt, mens rejsedeltageren herudover ikke kan gøre erstatningskrav gældende.

Prisændringer efter aftalens indgåelse
BENNS forbeholder sig ret til efter aftalens indgåelse at ændre prisen pga. ændringer i transportomkostninger, herunder brændstofpriser, skatter, afgifter eller gebyrer som lufthavns-/ landings- eller startafgifter, valutakurser eller andre omstændigheder, som BENNS ingen mulighed har for på forhånd at tage højde for. 

Eksempel på afgiftsændring:
Rejsens pris: Dkk. 10.000,-
Skatter og afgifter: Dkk. 1.000,-
Rejsens pris i alt: Dkk. 11.000,-
Afgiftsændring/forhøjelse: Dkk. 300,-
Ny pris for rejsen: Dkk. 11.300,-

Pakkerejse
Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af arrangøren udbydes samlet eller har været udbudt på forhånd og sælges samlet, og såfremt den samlede ydelse har en varighed på over 24 timer eller omfatter overnatning:

1.Transport,
2. Indkvartering
3. Anden turistmæssig ydelse, der ikke er direkte knyttet til transport eller indkvartering, men som udgør en væsentlig del af pakkerejsen.

Flight only
Ved køb af en flybillet alene, er du ikke dækket af lov om pakkerejser. BENNS optræder alene som agent for de flyselskaber, der står i tilbuddet/ordrebekræftelsen. Det betyder, at det er flyselskaberne, der er ansvarlige for gennemførelsen af transportaftalen jævnfør EU-forordningen 889/2002, luftfartsloven og Warszawa- og Montrealkonventionerne.

Såfremt dit flyselskab går konkurs (og din billet er booket t/r til Danmark) betyder det, at du kan rette dit krav mod rejsegarantifonden. For allerede påbegyndt rejse vil fonden som udgangspunkt forsøger at gennemføre den planlagte hjemrejse, så tæt på den oprindelige afgang som muligt. Såfremt der er midler tilbage i garantifondens pulje, vil du kunne få refusion af en billet du ikke kan benytte på grund af konkursen ( dog en minimum selvrisiko på kr. 1.000 pr. person).

Bagageopbevaring
Opbevaring af bagage og personlige ejendele i hotellets bagageopbevaringsrum, samt i safe-boxen på hotellet er på eget ansvar. Beskadiget eller bortkommet bagage er ikke dækket af BENNS.

Øvrige betingelser
Rejserne gennemføres efter de af Danmarks Rejsebureau Forening og Forbrugerrådets vedtagne betingelser for deltagelse i pakkerejser, som udleveres på forlangende. Der tages forbehold for trykfejl og ændringer af prisen som følge af ændrede indkøbsforhold.

Tvister
Kan eventuel reklamation ikke løses i mindelighed, kan kunden indbringe klagen til Rejseankenævnet, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte.

Lovvalg og værneting 
Ethvert krav overfor BENNS behandles i henhold til dansk ret og processproget er dansk. Værneting er Sø- og Handelsretten i Danmark. Dette programs rejser er alle underlagt danske ret i alle forhold og processproget er dansk. Værneting er BENNS hjemsted, Lægårdvej 86A, 7500 Holstebro.

Arrangør
BENNS A/S, Lægårdvej 86A, 7500 Holstebro, telefon 65 65 65 65.
CVR nummer 25497759

BENNS er medlem af Rejsegarantifonden, Registreringsnummer 1400, og Dansk Rejsebureau Forening