Gældende for BENNS individuelle rejser og tilmeldingsrejser med eller uden rejseleder, hvor den bestilte rejse er arrangeret af BENNS i samarbejde med lokale partnere.

Betingelserne her regulerer aftaleforholdet mellem dig som rejsende og BENNS i henhold til almindelig lovgivning samt pakkerejseloven (Lov nr. 1666 af 26/12/2017).

KUNDENS GENERELLE PLIGTER
Rejsedokumenter og anden korrespondance sendes til den mail-/postadresse, du har oplyst BENNS. Du er som kunde forpligtet til at opgive de kontaktoplysninger, der er nødvendige, for at vi kan kontakte dig både før og under rejsen. Husk i den forbindelse at tjekke dit spamfilter

Det er kundens pligt til at sørge for gyldigt pas og de til rejsen nødvendige visa og vaccinationer. Det er ligeledes kundens pligt før afrejse, at sikre for- og efternavn på billetter, rejsepas, og øvrige rejsedokumenter er korrekte og stemmer overens med det i passet indførte navn. Ikke korrekt anført navn kan føre til afvisning ved check-in til flyet eller grænsen fra/til Danmark.

BENNS påtager sig intet ansvar for de følger ukorrekte oplysninger måtte medføre. Ændringer i navn SKAL indberettes til BENNS inden datoen for betaling af depositum. Herefter vil der blive pålagt et gebyr, hvis navneændringen er mulig.
Du skal være opmærksom på, at de oplysninger, der står i dit tilbud samt i din rejseplan, er de gældende, hvis der er afvigelser i forhold til BENNSs generelle betingelser

Aftale indgåelse og betaling
Bestilling kan ske på e-mail, telefon eller personlig henvendelse til BENNS.
Aftalen regnes for indgået og er bindende for begge parter, ved betaling af depositum eller hele rejsen

Depositum
Ved bestilling opkræves et depositum på min. 40 % af rejsens pris medmindre andet er aftalt. For visse rejser kan dog gælde andre regler, som oplyses på bestillingstidspunktet. Er depositum ikke betalt inden den angivne frist bortfalder aftalen, og rejsen annulleres uden yderlige varsel.
Afbestillingsforsikring, der dækker i forbindelse med akut opstået lægedokumenteret sygdom, skal indbetales sammen med depositum.

Slutbetaling
Restbeløbet for rejsen skal være indbetalt senest 60 dage før afrejsedagen, medmindre andet er anført. Billetter og øvrige rejsedokumenter fremsendes ca.10-14 dage før afrejsen

Manglende betaling
Hvis ikke du betaler rejsens fulde pris ved aftalens indgåelse, skal du indbetale restbeløbet på det tidspunkt, der er angivet i tilbuddet. Hvis beløbet ikke er BENNS i hænde på forfaldstidspunktet, har BENNS ret til at annullere aftalen. Indbetalt depositum samt delbetalinger refunderes ikke.

Rejsende, der er bevægelseshæmmede
Det er vigtigt, at du forud for bestilling af din rejse giver BENNS alle nødvendige og relevante oplysninger om dine særlige behov, således at vi kan vejlede om din rejse og om delindhold af denne vil være egnet for dig.

Overdragelse af rejse
Uanset omstændighederne kan flyrejse, hotel- og/eller landarrangement ikke overdrages til andre rejsende.

Fremmøde i lufthavnen
Vi anbefaler, at du møder op i lufthavnen to timer før afgang (ved rejser til/fra USA tre timer før afgang). Det gælder også, selvom du har foretaget online-checkin. Du skal holde dig orienteret om rejsetidspunkter og eventuelle ændringer af disse (på både ud- og hjemrejse). Det kan du gøre via flyselskabernes hjemmeside. Når du møder op i lufthavnen, skal du ligeledes holde dig løbende opdateret om afgangssted og -tid, fx ved at du straks efter ankomst til en lufthavn konsulterer oversigtsskærmene. Kontakt lufthavnspersonalet, hvis du er i tvivl om, hvilke terminaler eller gates flyet afgår fra – der er ofte ændringer. Husk, at du skal gøre opmærksom på dig selv i checkin-køen, hvis du kan forudse, at du ikke kan nå at have afsluttet checkin i tide.
I de tilfælde, hvor du ikke kan nå rettidigt frem til den bestilte rejseydelse, skal du rette henvendelse til den leverandør, der står for dit arrangement ( se kontaktdata på voucher) og oplyse om det senere fremmøde. Kan du ikke få fat i dem eller finde en tilfredsstillende løsning, skal du kontakte BENNS med det samme, i modsat fald kan du risikere at din reservation bliver annulleret og således hverken kan benyttes eller refunderes.
Dine flybilletter skal benyttes i den korrekte rækkefølge. Såfremt du ikke gør dette vil luftfartselskabet annullere de resterende flystrækninger. Du kan derfor aldrig kun anvende enkelte strækninger af en flyrejse ( fx hjemrejsen alene). BENNS har intet ansvar for eventuelle tab, herunder omkostninger til nye billetter, som en ikke korrekt benyttelse af flybilletter medfører. Udebliver du fra din flyafgang eller dele af din rejse, godtgøres der intet som følge heraf. Delvist brugte billetter og andre ydelser refunderes ikke.

Genbekræftelse
Flertallet af luftfartsselskaberne stiller i dag ikke krav til genbekræftelse før afrejse. Det er dog fortsat dit ansvar at holde dig ajour med afgangstider og eventuelle ændringer af disse. Dette kan gøres via luftfartsselskabets hjemmeside.

Flytider i rejseplan og billet
De i billetten og rejseplanen anførte tider er altid lokale tider.

Rejser med sammensatte flybilletter
Du kan som kunde hos BENNS købe en rejse, der er sammensat af flybilletter fra flere forskellige flyselskaber. Udfordringen i dette er, at flyselskaberne kun er forpligtet til at afhjælpe en forsinkelse eller aflysning, hvis hele billetten er solgt samlet, og hele rejseruten er udstedt på én flybillet. Det vil sige, at du ved køb af sådanne billetter selv påtager dig en risiko i tilfælde af forsinkelser og aflysninger. Vi anbefaler derfor kraftigt at tegne en rejseforsikring, der dækker forsinket fremmøde. Det vil af dit tilbud fremgå, om rejsen er sammensat af forskellige billetter.

Tilslutningsrejser
BENNS er kun ansvarlig for gennemførelse af eller forsinkelser i forhold til tilslutningsrejser, der er bestilt og betalt via os som en del af rejsen. Ved en tilslutningsrejse forstås en transport til/fra det sted, hvor din rejse henholdsvis påbegyndes og afsluttes.

Ordensbestemmelser
Du skal som rejsende rette dig efter de ordensbestemmelser, der gælder for vores underleverandører, som f.eks. hoteller, lufthavnen og transportmidler.
Du skal optræde således, at dine medrejsende ikke føler sig generet. I grove eller gentagne tilfælde kan upassende opførsel føre til, at du bortvises fra videre deltagelse i rejsen. Du vil i disse tilfælde selv være ansvarlig for egen hjemtransport og udgifter som følge heraf. I tilfælde af bortvisning er du ikke berettiget til nogen form for tilbagebetaling af rejsens pris eller dele heraf.
BENNS er ikke ansvarlig overfor offentlig myndighedsudøvelse, herunder men ikke begrænset til politiets indgreb/handling overfor dig som rejsende i forbindelse med upassende adfærd. Du vil i sådanne situationer selv være ansvarlig for de udgifter, du påføres og vil ej heller kunne gøre krav gældende overfor BENNS eller være berettiget til tilbagebetaling af rejsens pris eller dele heraf.

Pas, visum, vaccinationer etc.
Du skal sørge for at have et gyldigt pas med minimum 6 måneders gyldighed efter endt rejse og andre dokumenter, der er nødvendige for rejsens gennemførelse, herunder visa og dokumentation for anbefalede vaccinationer. Du skal ved indgåelse af aftalen oplyse din nationalitet af hensyn til BENNSs oplysningspligt i forbindelse med visum, således at vi kan yde den korrekte rådgivning og vejledning, herunder henvise til de relevante myndigheder. Det er din egen pligt at sørge for visum og transitvisum (kan være nødvendigt i de tilfælde, hvor der er mellemlandinger undervejs). Du skal være opmærksom på, at der kan være forskellig behandlingstid afhængig af det land du søger visum til, vi anbefaler derfor du i god tid undersøger dette, især hvis du på din rejse besøger flere forskellige lande. Vær opmærksom på, at der kan være særlige restriktioner ved indrejse på enkeltbilletter - dette kan du undersøge via de respektive landes repræsentationer, som du kan finde på www.um.dk. Her finder du også visumregler for de enkelte lande. Ved rejser for mindreårige uden forældre/værge anbefaler vi, at du finder nærmere information her. Du skal ligeledes være særlige opmærksom på regler om rejser med særbørn, hvor kun den ene forældre deltager på rejsen.
Har du indenfor de seneste 6 måneder besøgt et land med gul feber, skal du undersøge, om der til dit rejsemål er særlige indrejsekrav ift. dokumentation af gul feber vaccination.
Tjek vaccinationsanbefalinger på www.sikkerrejse.dk eller https://rejse.ssi.dk/.

Afbestillingsforsikring
Vi anbefaler kraftigt, at du tegner en afbestillingsforsikring. Afbestillingsforsikringen skal tegnes senest ved betaling af rejsen/depositum.

Rejseforsikring
Ved sygdom, opstået under rejsen, påhviler det rejsedeltagerne selv at afholde alle omkostninger fx til lægebehandling, sygehusophold, hjemtransport m.v. Den danske sygesikring dækker ikke uden for Europa. Det anbefales derfor på det kraftigste at tegne en rejseforsikring medmindre man ved bestilling bekræfter, at man selv er i besiddelse af en rejseforsikring med en tilstrækkelig dækning, der dækker en række forhold som for eksempel: Stjålet eller beskadiget bagage, bagageforsinkelse, erstatningsrejse, hospitalsindlæggelse, sygeledsagelse/ -tilkaldelse, hjemkaldelse m.v. Oplysninger herom fås hos BENNS.
For at deltage på vores rundrejser med dansk rejseleder stiller BENNS som krav, at alle medrejsende har en rejseforsikring. Enten tegnet hos eget forsikringsselskab eller gennem BENNS.

Bagageopbevaring
Opbevaring af bagage og personlige ejendele i hotellets bagageopbevaringsrum, samt i safe-boxen på hotellet er på eget ansvar. Beskadiget eller bortkommet bagage er ikke dækket af BENNS.

Lokale skatter/afgifter
På rejsemålene kan der forekomme opkrævning af lokale gebyrer, entreer og afgifter, som det ikke er muligt at opkræve ved aftalens indgåelse, da disse betalinger relaterer sig direkte til lokale regler eller til forbrug af ekstra ydelser, ud over hvad der fremgår af aftalen. Disse beløb afregnes derfor lokalt.

ÆNDRING AF DEN INDGÅEDE AFTALE FOR PAKKEREJSER
Prisændringer efter aftalens indgåelse
BENNS kan efter aftalens indgåelse foretage ændringer i den aftalte pris for pakkerejser, hvis der sker ændringer i:

 • Transportomkostninger, herunder brændstofpriser.
 • Skatter og afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser, såsom lufthavns-, havne-, landings- eller startafgifter.

Beregningen af disse ændringer foretages efter nedenstående formler/regneeksempler:

Eksempel 1: Rejsens pris: 3.000 DKK - Heraf brændstoftillæg: 200 DKK

Stigning i brændstoftillæg: 50 DKK
Ny pris: 3.050 DKK - Heraf brændstoftillæg: 200 + 50 DKK = 250 DKK

Fald i brændstoftillæg: 50 DKK
Ny pris: 2.950 DKK - Heraf brændstoftillæg: 200 - 50 DKK = 150 DKK

Eksempel 2: Rejsens pris: 3.000 DKK - Heraf skatter og afgifter: 500 DKK

Stigning i skatter og afgifter: 100 DKK
Ny pris: 3.100 DKK - Heraf skatter og afgifter: 500 + 100 DKK = 600 DKK

Fald i skatter og afgifter: 100 DKK
Ny pris: 2.900 DKK - Heraf skatter og afgifter: 500 - 100 DKK = 400 DKK

Ved ændringer i rejsens pris underretter BENNS den rejsende om prisforhøjelser og prisnedsættelser. Underretningen skal ske på et varigt medium og senest 20 dage før afrejse.

Prisen kan max. forhøjes med 8 % af pakkerejsens pris. Hvis forhøjelsen er mere end 8 % af pakkerejsens pris, vil den rejsende være berettiget til at hæve aftalen.

Ved prisfald som følge af ændringer i ovenstående forhold har den rejsende ret til en prisnedsættelse, der svarer til det prisfald, som ændringerne medfører.

BENNS har i den forbindelse ret til at fradrage omkostninger forbundet med tilbagebetalingen til den rejsende.

Ændringer af pakkerejsen efter aftalens indgåelse
Flybilletter, der indgår i pakkerejser, kan ikke ændres, når de er bestilt og betalt (ikke-refunderbare billetter). Den del af pakkerejsens pris, som flybilletten udgør, vil derfor gå tabt, hvis du ønsker at ændre en pakkerejse efter betaling.
Hvis BENNS må aflyse rejsen, eller hvis rejsen ikke kan gennemføres som aftalt, informerer vi om dette hurtigst muligt. Informationspligten gælder dog ikke for ændringer eller uregelmæssigheder, som må anses for bagateller. Hvis ændringen medfører, at rejsens økonomiske værdi bliver ringere, har du ret til at modtage nedslag i prisen.
Er de ændringer, som BENNS foretager i aftalen, væsentlige, eller aflyses rejsen, uden at dette skyldes dine egne forhold, kan du hæve aftalen og få tilbagebetalt samtlige beløb, der er indbetalt. Du kan også vælge at deltage i en anden pakkerejse efter eget valg, forudsat at BENNS uden uforholdsmæssige omkostninger eller tab kan tilbyde dette. Du skal indenfor den fastsatte frist underrette BENNS om dit valg, efter du har modtaget meddelelse om ændringen. Giver du ikke besked indenfor fristen anses det som en accept af ændringerne.

Kundens ændringer af pakkerejsen EFTER aftalens indgåelse
Ønsker du at foretage ændringer i pakkerejsen, skal du kontakte BENNS hurtigst muligt. Hvis det efter vores underleverandørers regler er muligt at ændre pakkerejsen, skal du selv afholde de ekstraudgifter, som ændringerne medfører. BENNS er ikke forpligtet til at foretage ændringer i din rejse.
Hvis en ændring jævnfør reglerne ikke er mulig, og du fortsat gerne vil ændre din rejse, betragtes dette som en afbestilling af pakkerejsen på de aftalte afbestillingsvilkår og en ny bestilling.

Afbestilling/annullering
For køb af pakkerejser gælder der ingen fortrydelsesret jf. forbrugeraftaleloven § 18

Afbestilling af pakkerejsen – generelle bestemmelser
Indtil depositum eller det fulde beløb for flybilletten er betalt, kan billetten afbestilles, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Når depositum er betalt udstedes flybilletten og kan herefter ikke refunderes. For pakkerejser samt rejser hvor billeje, hotelophold eller tur er arrangeret gennem BENNS og som er accepteret ved hel eller delvis betaling, skal der betales gebyr ved annullering og ændring. Gebyrets størrelse afhænger af de regler der er fastsat af vores underleverandører samt BENNSs gebyr.

Hvor intet andet er aftalt gælder følgende regler:
Ved afbestilling mere end 60 dage før afrejse mistes den delbetaling der er foretaget ved reservation dog minimum kr. 1500,00 per person.
Ved afbestilling mellem 60 og 30 dage før afrejse mistes minimum 50 % af rejsens pris.
Ved afbestilling mindre end 30 dage før afrejse mistes hele rejsens pris.

Vi gør opmærksom på, at en del af de produkter vi sælger er underlagt meget restriktive regler fra vores underleverandører og vil derfor ikke kunne refunderes, ændres eller overdrages efter reservation. Dette vil tydeligt fremgå af din bestilling. Når din rejse er påbegyndt vil de produkter og flybilletter, der er indeholdt i din rejse, ikke kunne refunderes. BENNS anbefaler derfor altid, at du tegner en afbestillingsforsikring. Se mere her.

Du kan vederlagsfrit afbestille en pakkerejse, hvis der inden pakkerejsens påbegyndelse forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige, smitsomme sygdomme eller andre tilsvarende alvorlige begivenheder på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette. Vurderingen af, om en begivenhed kvalificerer til ansvarsfri afbestilling, vil blive foretaget med hensynstagen til officielle objektive udmeldinger fra f.eks. Udenrigsministeriet. Du har i tilfælde af gebyrfri afbestilling ret til fuld refundering af rejsens pris men ikke yderligere kompensation.

Den ansvarsfrie afbestillingsret gælder ikke, hvis du ved aftalens indgåelse kendte den pågældende begivenhed, eller begivenheden var almindelig kendt. Kan du ikke kræve ansvarsfri afbestilling, og afbestiller du alligevel, træder BENNSs almindelige afbestillingsregler jf. ovenstående eller som anført i dit tilbud i kraft. Dette betyder, at der som oftest ikke er noget at refundere.

For rundrejser gælder, at du alene har ret til at afbestille den del af en pakkerejse, der går til det frarådede område. Såfremt denne del af rejsen udgør en væsentlig del af pakkerejsen, har du dog ret til helt at afbestille rejsen.
BENNS kan opsige aftalen hvis gennemførslen er betinget af et minimumsantal rejsende. Dette vil tydeligt fremgå af din aftale og udbudsmaterialet. Der vil stå minimum antal deltagere samt hvornår dette antal senest skal være opfyldt.

Underretning om opsigelse skal senest gives efter disse frister:
20 dage før rejsens begyndelse, hvis varighed er over 6 dage
7 dage før rejsens begyndelse, hvis varighed er mellem 2 og 6 dage
48 timer før rejsens begyndelse hvis varighed er under 2 dage.

BENNS kan desuden ansvarsfrit opsige aftalen om en pakkerejse, hvis BENNS er forhindret i at opfylde aftalen på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder. BENNS skal underrette om dette uden unødig forsinkelse og inden rejsens begyndelse. Du har i disse opsigelsessituationer ret til at få det indbetalte beløb refunderet men ikke krav på yderligere erstatning.

Mangler ved rejsen og reklamation
Konstaterer du mangler efter din rejses begyndelse, skal du straks efter konstateringen klage til den underleverandør, der er oplyst på voucheren. Hvis ikke problemet bliver løst til din fulde tilfredshed, skal du kontakte BENNS med det samme, så vi får mulighed for at afhjælpe manglen. BENNSs nødtelefon uden for almindelig åbningstid har telefonnummer (+45) 30 59 10 12. Telefonen er bemandet af BENNSs dansktalende personale. Undlader du at klage på behørig vis som beskrevet ovenfor, vil dette have konsekvenser for din ret til efterfølgende at påberåbe dig manglen og for din ret til at opnå kompensation.
Husk det er din pligt, at du inden afrejse har læst dine rejsedokumenter grundigt igennem, så eventuelle fejl kan rettes inden afrejse.

Refundering af rejser betalt med gavekort
Annulleres en rejse som er betalt med gavekort, vil tilbagebetaling ske i form af udstedelse af et nyt gavekort. Såfremt der er betalt delvist kontant og delvist med gavekort, vil det refunderbare beløb blive delt efter samme forholdstal, på hhv. gavekort og overførsel til kreditkort eller konto.
Det nye gavekort som udstedes vil have en gyldighed på 3 år og kan ikke ombyttes til kontanter.

Afhjælpning
Tilbyder BENNS eller vores underleverandør at afhjælpe manglen på tilfredsstillende vis, kan du ikke kræve afslag eller hæve aftalen, hvis afhjælpningen sker i rimelig tid, er uden omkostninger for dig og samtidig ikke er en væsentlig ulempe for dig.

BEGRÆNSNINGER I BENNSs ERSTATNINGSANSVAR OG I TILFÆLDE AF DØD/TILSKADEKOMST/FORSINKET, BORTKOMMET ELLER ØDELAGT BAGAGE
Ethvert erstatningsansvar, som BENNS måtte blive mødt med som følge af en skade eller mangel, følger de til enhver tid gældende beløbsgrænser, der fremgår af Warszawa- og Montrealkonventionerne (for luftfart) og Athenkonventionen (for transport ad sø- og vandveje). BENNSs ansvar kan derfor ikke overstige det, som gælder for de tjenesteydere og underleverandører, der har det direkte ansvar for den mangelfulde eller ansvarspådragende delleverance af pakkerejsen.

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Warszawa- og Montrealkonventionerne er sat til:

 • Passagerers død eller tilskadekomst: 128.821 SDR, såfremt luftfartsselskabet kan godtgøre, at det ikke har handlet uagtsomt eller optrådt ukorrekt, eller såfremt hændelsen skyldes tredjemands uagtsomme eller ukorrekte opførsel.Ubegrænset, hvis ovenstående ikke kan godtgøres.
 • Skader, der skyldes forsinkelse af persontransport:  5.346 SDR.
 • Ødelæggelse, bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af bagage: 1.288 SDR.
 • SDR-kursen (XDR) kan altid ses på www.nationalbanken.dk – kursen er per 01. juni 201 9,00.

Flyselskaberne har det direkte ansvar for transportens korrekte gennemførelse efter Warszawa- og Montrealkonventionerne, EU-forordning 889/2002 samt luftfartsloven.

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Athenkonventionen er sat til:

 • Passagerers død eller tilskadekomst: mellem 250.000 SDR og 400.000 SDR alt efter tilskadekomstens årsag samt transportørens udviste skyld.
 • Ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af håndbagage: 2.250 SDR, såfremt skaden eller tabet skyldes fejl eller forsømmelighed fra transportørens side.
 • Ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af køretøjer, herunder bagage i eller på køretøjet: 12.700 SDR, medmindre transportøren kan bevise, at det skete uden fejl eller forsømmelighed fra hans side.
 • Ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af anden bagage end håndbagage og køretøjer: 3.375 SDR.
 • I forbindelse med transport af køretøjer eller anden bagage end køretøjer og håndbagage kan transportøren på forhånd betinge sig en selvrisiko for alle skader på disse genstande – maksimalt 330 SDR henholdsvis 149 SDR, som fratrækkes skadesudbetalingen
 • Såkaldte ”værdigenstande” erstattes ikke. I tvivlstilfælde henvises du til at tage kontakt til transportøren for at få den nærmere definition på disse.

Ovenstående medfører, at du ved forsinkelse eller bortkomst (midlertidig eller permanent) af bagage skal reklamere til og kan rette dine krav mod det kontraherende eller transporterende flyselskab. Husk, at du i lufthavnen skal have udarbejdet en såkaldt PIR-rapport.

Kravene skal rettes, så snart du opdager din bagage er forsinket eller bortkommet. Det gælder også for tab eller skader på personer, bagage eller gods, som måtte fremkomme grundet transporten eller mangel på korrekt gennemførelse.
Bemærk, at flyselskaber ofte har indbyrdes aftaler, hvor de varetager hinandens flyvninger. For at du skal have en gennemskuelig klageadgang, har du altid har ret til selv at vælge, om kravet skal rettes mod det flyselskab, der står på rejsedokumenterne (det kontraherende), eller det flyselskab, som har forestået selve transporten (det transporterende) iflg. Warszawa- og/eller Montrealkonventionen.

Foregår din transport med andet transportmiddel end fly, skal reklamationer og krav rettes til den/de transportører, der til transportens gennemførelse har fået overdraget din bagage og/eller gods på tidspunktet for den pågældende transports påbegyndelse.

Hvis ansvaret for transportøren ikke er begrænset i anden EU lovgivning eller internationale konventioner, begrænser BENNS sit ansvar til tre gange pakkerejsens samlede pris.

FLIGHT ONLY
Når du køber en flybillet alene, er du ikke dækket af lov om pakkerejser. Du skal derfor nærlæse dit tilbud og andre medfølgende papirer, da det er disse, der bestemmer indholdet af din aftale. Ved bestilling af flybilletter er prisen oplyst på dit tilbud. Denne pris er en såkaldt dags dato-pris, og den anførte pris er derfor et tilbud, som skal accepteres ved betaling samme dag, som reservationen foretages. Betales billetten ikke samme dag, gælder den fortsat som en uforpligtende reservation, men skal prissættes på ny ved betaling, og prisen kan være ændret væsentligt i denne periode.

Bemærk! BENNS sælger billetterne på flyselskabets vegne og er derfor ikke din aftalepart, men kun formidler. Det er derimod flyselskabet, som er din aftalepart, og som leverer rejsen. Flyselskabet er ansvarlig for aftalens opfyldelse. Det betyder, at alle krav og reklamationer vedrørende din rejse skal rettes mod flyselskabet, fx som følge af forsinkelser, aflysninger, konkurs, bagage mv.

I det tilfælde dit flyselskab går konkurs (og du har en billet t/r til Danmark) betyder ovenstående, at du kan rette dit krav mod rejsegarantifonden, som skal sørge for, at du kommer hjem fra en allerede påbegyndt rejse. Såfremt der er midler tilbage i puljen, vil du kunne få refusion af en billet du ikke kan benytte på grund af konkursen (der er dog en vis selvrisiko).

REKLAMATION EFTER HJEMKOMST
Krav om erstatning, afslag i rejsens pris (kompensation) eller ulempegodtgørelse som følge af mangler, der er blevet reklameret korrekt over, og som ikke er blevet afhjulpet af BENNS, skal i rimelig tid efter rejsens afslutning fremsættes over for BENNS. Hvis du fremsætter krav som følge af mangelfuldt landarrangement senere end en måned fra det tidspunkt, hvor du blev bekendt med den pågældende mangel, har du mistet retten til at påberåbe dig den pågældende mangel.
Du kan klage til [email protected]

Modregning ved udbetaling af erstatning og/eller kompensation
Du skal, når du fremsender din reklamation til os oplyse om du har søgt erstatning eller kompensation fra luftfartsselskabet på grundlag af EU forordning om passagerrettigheder og erstatningsansvar ved passagertransport og efter de internationale konventioner, der regulerer dette forhold.

Såfremt du har modtaget erstatning og/eller kompensation fra luftfartsselskabet, har BENNS ret til at modregne erstatning og/eller kompensation efter lov om pakkerejser i den erstatning og/eller kompensation, som du har modtaget fra dem.

Klageadgang, pakkerejser
Hvis ikke der kan opnås enighed om et erstatningskrav og/eller -beløb ved klage til BENNS, kan du indbringe klagen for Pakkerejse-Ankenævnet, Røjelskær 11, 2840 Holte, tlf. 45461100. Se mere på www.pakkerejseankenaevnet.dk.
Klager til Pakkerejse-Ankenævnet kan også indgives via den europæiske platform for online tvistløsning på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. BENNSs e-mail adresse er til brug herfor [email protected].

Klageadgang, flight only
Ønsker du at klage over mangler ved din flyrejse, skal du kontakte enten Forbrugerklagenævnet eller Trafikstyrelsen. Sidstnævnte tager sig af klager i henhold til EU-forordning 261/2004, der fastslår, at flypassagerer har visse rettigheder ved boardingafvisning, aflysning og lange forsinkelser.

Værneting
Alle tvister og uoverensstemmelser der måtte opstå eller udspringe af en given aftales tilblivelse og/eller opfyldelse og som ikke kan løses mellem parterne alene eller ved Pakkerejse-Ankenævnet skal, hvis parterne ønsker at indbringe sagen, anlægges ved de danske nationale domstole til endelig afgørelse, og vil være underlagt dansk ret, medmindre andet følger af Rfor. 1215/2012 samt Rom-konventionen af 1980.

Garanti i Rejsegarantifonden
BENNS har i tilfælde af konkurs stillet garanti for refusion af vores kundes betalinger hos:
Rejsegarantifonden, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte

Øvrige betingelser
Rejserne gennemføres efter de af Danmarks Rejsebureau Forening og Forbrugerrådets vedtagne betingelser for deltagelse i pakkerejser, som udleveres på forlangende. Der tages forbehold for trykfejl og ændringer af prisen som følge af ændrede indkøbsforhold.

Arrangør
BENNS A/S, Lægårdvej 86A, 7500 Holstebro, telefon 65 65 65 65.
CVR nummer 25497759
BENNS er medlem af Rejsegarantifonden, Registrerings nummer 1400, og Dansk Rejsebureauforening.