§1 Grupperejsedefinition.
Grupperejser er i gængs forstand ikke en "pakkerejse", men et skræddersyet tilbud, der aftales mellem én person på vegne af et antal personer og BENNS.

§2 Rejsens pris.
Rejseprisen omfatter de i bekræftelsen nævnte ydelser, der er inkluderet i rejsen.
Prisen er betinget af det antal, som er anført på ordrebekræftelsen. Reduktion af antal rejsende vil normalt altid betyde en forhøjelse af prisen. Det er vigtigt, at gruppens kontaktperson er opmærksom på, at prisen, med mindre andet er meddelt skriftligt, normalt vil stige, såfremt gruppens antal reduceres. Se i øvrigt afsnit om afbestillingsbeskyttelse §10. Særaftaler, baseret på gruppens særlige ønsker, skal - for at have gyldighed - fremgå direkte af aftalen.

§3 Betaling.
3.1 Depositum
Depositum skal indbetales senest 10 dage efter, at ordrebekræftelsen er afsendt til gruppens kontaktperson.
Depositum udgør normalt kr. 700,- pr. betalende for rejser med en pris under kr. 1500,- p.p, og kr. 1300,- pr. betalende for rejser med en pris under kr. 2500,- p.p. Depositum udgør normalt kr. 1600,- pr. betalende for rejser med en pris under kr. 4000,- p.p, og kr. 2000,- pr. betalende for rejser med en pris op til kr. 6000,- p.p. Depositum for rejser over kr. 6000,- p.p. fastsættes af rejsekonsulenten. Depositum kan i konkrete tilfælde afvige fra ovenstående. Er det tilfældet, vil det være anført på ordrebekræftelsen. I tilfælde af, at depositum ikke betales inden den angivne frist, forbeholder Benns sig ret til at annullere aftalen.
3.2 Restbeløb
Restbeløbet skal være BENNS i hænde senest 10 uger før afrejsedagen.
Er restbeløbet ikke indbetalt på det aftalte forfaldstidspunkt, har BENNS ret til at annullere aftalen - alternativt opkræve rykkergebyr kr. 100,-. Forholdet betragtes i så fald som en afbestilling, hvilket medfører, at reglerne om afbestilling i §8 træder i kraft.
3.3 Slutopgørelse
Såfremt der efter restbetalingen/opgørelsen sker ændringer, som medfører ekstra fakturering eller refundering, skal restbeløbet være BENNS i hænde inden afrejse.
3.4 Elektronisk betaling
Ved elektronisk faktura opkræves et ekspeditionsgebyr på kr. 30,- 
3.5 Navneliste 
Navnelisten er en vigtig del af arbejdsgangen mellem BENNS og vores samarbejdspartnere i både ind- og udland. Gruppen skal derfor indsende korrekt udfyldt navneliste indenfor en given frist, som anføres på ordrebekræftelsen. Såfremt frist for indsendelse af navneliste ikke overholdes, vil det være forbundet med et gebyr på kr. 200,00. Navnelisten skal være identisk med navnene i deltagernes pas. 

§4 Agentforbehold ved rene flyrejser
Ved køb af kun flyrejse optræder BENNS som agent for luftfartsselskabet og er derfor alene formidler af flybilletten. BENNS sælger ikke flybilletterne i eget navn og modtager således alene kundens betaling for de købte flybilletter på vegne af luftfartsselskabet. 
Luftfartsselskabet er kundens aftalepart, og det er derfor alene luftfartsselskabet, som er ansvarlig for den korrekte gennemførelse af transportaftalen. BENNS er alene formidler af transportydelsen, og er som følge heraf ikke ansvarlig for forsinkelser, aflysninger, luftfartsselskabets konkurs, anden misligholdelse eller manglende opfyldelse af transportaftalen indgået mellem kunden og luftfartsselskabet.
Transporten sker i henhold til Montreal og Warszawa konventionerne og EU Forordning 889/2002, der begrænser luftfartsselskabernes erstatningsansvar i tilfælde af død eller tilskadekomst og ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af bagage samt i tilfælde af forsinkelse aflysning eller nægtet boarding. Læs nærmere om disse under § 16. 

§5 Betaling af sports-/teaterbilletter etc.
Ved afbestilling vil der normalt ikke være refundering på ovennævnte ydelser.
Gebyrer for bl.a. teaterbilletter, entréer til sportsarrangementer og lignende medfører, at den pris, der er påtrykt billetten, er lavere, end den pris gruppen opkræves. Dette skyldes gebyrer til agenter, billetbureauer etc.

§6 Fagligt program.
Program bør bestilles i god tid. Seneste bestilling af program er normalt anført på ordrebekræftelsen. Der vil med mindre andet er nævnt blive opkrævet betaling for de enkelte programpunkter. Betaling kan være såvel pr. person som pr. gruppe. Reserverer gruppen program eller programpunkter mindre end 12 uger før afrejsen, vil der blive opkrævet et hastegebyr på kr. 850,- pr. programpunkt udover den oplyste pris for de ønskede ydelser.
Annullerer gruppen allerede bekræftede programpunkter, vil gruppen altid blive opkrævet gebyr til dækning af omkostninger i forbindelse med bestilling af program. Det samlede gebyr er på minimum kr. 850 pr. programpunkt, dog maksimalt den samlede pris for det pågældende programpunkt.

§7 Prisændringer efter aftalens indgåelse.
Der tages forbehold for prisændringer efter aftalens indgåelse eller prislistens udgivelse. Priserne er som tidligere nævnt baseret på antal deltagere samt en række andre ydelser. Dog er BENNS kun berettiget til at forhøje den for rejsen aftalte pris, som følge af ændringer i:

  1. Antal deltagere
  2. Transportomkostninger, herunder ændringer i brændstofpriser
  3. Skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser, såsom lufthavns-, havne-, landings eller start afgifter.

Eksempler på prisændringer:

A. Aftalt pris

Fx kr. 100,-

Stigning/fald i brændstof,

Fx kr. 25,-

Aftalt pris + stigningen i brændstof

Kr. 100,- + 25,-

Kr. 125,-

B. Skatter og afgifter indeholdt i den aftalte pris

Fx kr. 100,-

Nye skatter og afgifter

Fx stigning på kr. 100,-

Skatter + stigning

Kr. 100,- + 100,-

Kr. 200,-

 

Ved ændringer i rejsens pris underrettes gruppen senest 20 dage før afrejse.

Prisen kan max. forhøjes med 8% af pakkerejsens pris. Hvis forhøjelsen er mere end 8 % af pakkerejsens pris, vil gruppen være berettiget til at hæve aftalen.

Ved prisfald som følge af ændringer i ovenstående forhold har gruppen ret til en prisnedsættelse, der svarer til det prisfald, som ændringerne medfører. BENNS har i den forbindelse ret til at fradrage omkostninger forbundet med tilbagebetalingen til den rejsende.

§8 Overdragelse af rejsen.
Enkeltpersoner kan indtil 6 uger før afrejse overdrage en rejse til en anden, der opfylder de for rejsen opstillede krav, herunder pas, visum og vaccinationsbestemmelser. Overdragelsen er forbundet med et ekspeditionsgebyr på minimum kr. 850,-.
BENNS har ret til at nægte overdragelse af rejsen, såfremt dette f.eks. på grund af benyttede trafikselskabers og/eller myndigheders bestemmelse ikke er muligt.

§9 Afbestilling af enkeltpersoner eller gruppen.
Som nævnt under §2 er prisen afhængig af deltagerantal, hvorfor afbestilling af enkeltpersoner, udover nedenstående betingelser, normalt betyder, at den resterende del af gruppen vil få en højere pris end den, der er anført i ordrebekræftelsen.
Ved afbestilling og ændring forstås:
_ Afbestilling af hele rejsen.
_ Frafald af rejsedeltagere.
_ Ændring af rejserute, rejsemål eller afrejsedato.
Nedenfor følger vores afbestillings- og ændringsregler:
_ Ved afbestilling eller ændring mere end 6 uger før afrejsen er det indbetalte depositum tabt.
_ Ved afbestilling eller ændring mindre end 6 uger før afrejsen er hele rejsens pris tabt.

§10 Afbestilling i tilfælde af krigshandlinger, naturkatastrofer, m.v. på rejsemålet.
Gruppen kan afbestille en rejse uden omkostninger, hvis der inden for et tidsrum af 14 dage før afrejsen, på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige og smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder.
Gruppen vil i sådanne tilfælde få tilbagebetalt samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen.
Ovenstående regler er dog ikke gældende, såfremt gruppen kendte eller burde kende den pågældende begivenhed, eller særlige risici ved bestillingen. Det samme er gældende, såfremt begivenheden er almindelig kendt.

Gruppen kan ikke afbestille rejsen vederlagsfrit tidligere end 14 dage før afrejse, I det tilfælde gælder de almindelige afbestillingsregler. BENNS kan aflyse tidligere, såfremt det er forbundet med væsentligøkonomisk risici at afvente, om gruppen beslutter sig for at afbestille eller ej. 

Ovenstående forhold skal være fastslået eller dokumenteret på en tilstrækkelig objektiv måde, fx af Udenrigsministeriet, som skal fraråde indrejse til det pågældende rejsemål. Rygter m.v. opfylder på ingen måde dette krav.

§11 Afbestilling på grund af sygdom m.m.
Gruppen eller enkeltpersoner i gruppen kan sikre sig den indbetalte grundpris ved at tegne en afbestillingsforsikring, som dækker afbestilling ved akut sygdom eller alvorlig tilskadekomst, der kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje eller det, der kan sidestilles hermed, hos den rejsende selv, ægtefælle, samlever, forældre, søskende, svigerforældre, børn, børnebørn, papforældre, papsøskende og bedsteforældre. Afbestillingsforsikringen er ikke gældende ved graviditet, overanstrengelse, psykiske sygdomme eller forværring i kroniske sygdomme. Afbestillingsforsikringen er frivillig. Afbestillingsforsikringen koster 4% af rejsens pris pr. person, hvis hele gruppen tegner afbestillingsforsikring, ellers koster forsikringen 6% af rejsens pris. Dog minimum 50 kr. pr. person i begge tilfælde. Afbestillingsforsikringen tegnes samtidig med indbetaling af depositum. Afbestilling skal meddeles BENNS uden ugrundet ophold og INDEN gruppens afrejse. Afbestillingen accepteres kun i tilfælde af lægedokumentation på den af GOUDA Rejseforsikringsgodkendte formular, der tilsendes af BENNS. Lægedokumentation skal sendes senest 8 dage efter hjemkomst, og gebyr for erklæring påhviler den rejsende. Præmien vil uanset årsag ikke blive tilbagebetalt.

§12 Udeblivelse fra rejsen, manglende pas/visa, vaccination m.v.
Det påhviler den rejsende selv at opsøge information om gældende regler for pas, visum og vaccinationsbestemmelser. Har deltagerne eller enkeltpersoner ikke dansk pas, opfordres gruppen til før bestilling af rejsen at rette henvendelse til respektive konsulat/ambassade for der at søge oplysninger om de indrejsebestemmelser/transitbestemmelser, der er gældende for den enkelte rejse. Gruppen sørger selv for anskaffelse af de til rejsen nødvendige pas, visum og vaccinationer m.v. Såfremt deltagerne ikke i behørig tid har sørget for ovenstående eller i øvrigt udebliver fra rejsen, betragtes dette som en afbestilling, og rejsens pris er derfor tabt.

§12b Udeblivelse fra dele af rejsen
Såfremt den rejsende ikke ønsker at benytte dele af det bestilte rejsearrangement skal dette meddeles Benns hurtigst muligt og inden afrejse. Hvis den rejsende udebliver fra rejsens påbegyndelse, anses dette som afbestilling af den fulde rejse og øvrige bestilte arrangementer. Dette berettiger ikke til særligt afslag i salgsprisen eller refundering. Eventuelle ændringer til, eller annulleringer af dele af det bestilte arrangement er pr forespørgsel og kan medføre meromkostninger. 

§13 Ændringer i rejseaftalen fra BENNS side før afrejsen.
Skulle BENNS se sig nødsaget til, før afrejsen, at foretage ændringer i rejseaftalen, vil gruppen hurtigst muligt få besked herom.
BENNS har ret til at aflyse rejsen såfremt:
_ aflysningen af tilmeldte til rejsen er mindre end det i aftalen eller i disse rejsebestemmelser angivne minimum, og gruppen er underrettet inden rimelig tid.
_ aflysning eller manglende opfyldelse skyldes udefra kommende omstændigheder, som BENNS, eller nogen BENNS er ansvarlig for, ikke
med passende omhyggelighed kunne have forudset ved aftalens indgåelse eller have undgået eller afbødet.
_ der på kør-sammen-busser er mindre end 35 deltagere.
_ aflysningen skyldes force majeure eller force majeure lignende forhold.
BENNS har ret til at foretage ændringer i rejseaftalen såfremt:
- det i rejseaftalen bekræftede trafikselskab indfører tidsændringer.   

§14 BENNS ansvar for rejsens afvikling.
BENNS er ansvarlig for den i ordrebekræftelsen bekræftede rejse.
Konstaterer gruppen mangler undervejs eller på rejsemålet, skal gruppen STRAKS underrette pågældende leverandør eller BENNS´ lokale samarbejdspartner som er oplyst på gruppens voucher. Såfremt problemet ikke løses tilfredsstillende skal gruppen med det samme kontakte BENNS således at BENNS får mulighed for at afhjælpe manglen inden rimelig tid. Underretter gruppen ikke straks pågældende leverandør eller BENNS om evt. mangler, BORTFALDER evt. krav i denne forbindelse
Såfremt afhjælpning foretages inden rimelig tid og uden væsentlig ulempe for gruppen, kan erstatningskrav ikke gøres gældende over for BENNS. Såfremt en mangel først meddeles efter hjemkomst, tabes retten til at gøre indsigelse. Et krav kan kun gøres gældende, såfremt gruppen har skriftlig bekræftelse på, at der er gjort opmærksom på mangler overfor BENNS, hotel, transportør etc. En evt. reklamation skal forelægges BENNS senest 7 dage efter hjemkomst. I modsat fald tabes retten til at gøre indsigelse. BENNS er ansvarlig for mangler, med mindre
_ manglen skyldes uvedkommende tredjemand
_ manglen skyldes udefra kommende omstændigheder, som BENNS eller nogen BENNS er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudsetved bestillingen.
_ manglen kan henføres til force majeure eller force majeure lignende forhold.

§15 Gruppens ansvar og pligter.
Ved modtagelse af dokumenter/rejsebevis etc. er det gruppens ansvar at kontrollere, at de af BENNS bekræftede ydelser og betingelser herfor er i overensstemmelse med det bestilte.

§16 Ansvarsbegrænsning i overensstemmelse med de internationale konventioner.
BENNS ansvar for mangler samt person- og tingskader er begrænset til de erstatningsbeløb, der er fastsat i de internationale konventioner, som gælder for tjenesteydere, der af BENNS benyttes ved gennemførelsen af de i dette programsatte rejser.
For international flytransport er ansvaret begrænset i henhold til Warszawakonventionen.
For internationale togtransporter er ansvaret begrænset i henhold til COTIF/CIF-konventionen.
For internationale skibstransporter er ansvaret begrænset i henhold til Athen-konventionen.

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Warszawa og Montreal konventionerne er sat til:
-    Ved passagerers død eller tilskadekomst: 113.100 SDR – såfremt luftfartsselskabet kan godtgøre, at det ikke har handlet uagtsomt eller optrådt ukorrekt, eller såfremt hændelsen skyldes tredjemands uagtsomme eller ukorrekte opførsel 
-    Ved skader der skyldes forsinkelse af persontransport: 4.694 SDR
-    Ved ødelæggelse, bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af bagage: 1.131 SDR

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Athen konventionen og EU Forordning 392/2009 er sat til: 
-    Ved passagerers død eller tilskadekomst: 250.000 SDR til 400.000 SDR – alt efter tilskadekomstens årsag samt transportørens udviste skyld 
-    Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af håndbagage: 2.250 SDR
-    Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af køretøjer, herunder bagage i eller på køretøjet: 12.700 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side
-    Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af anden bagage end håndbagage og køretøjer: 3.375 SDR

Såkaldte ”værdigenstande” erstattes ikke efter regelsættene. 

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter COTIF konventionen og EU forordning 1371/2007 er sat til:
-    Ved passagerers død og tilskadekomst: 175.000 SDR
-    Ved tab af eller skade på genstande: 1.400 SDR
-    Ved helt eller delvist tab af et køretøj: 8.000 SDR
-    Ved skade på genstande efterladt i køretøjet: 1.400 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side 

Den gældende SDR kurs (XDR) findes på www.nationalbanken.dk.

§17 Rejseforsikring og det blå EU-sygesikringskort.
Ved sygdom, opstået under rejsen, påhviler det rejsedeltageren selv at afholde alle omkostninger til f.eks. lægebehandling, sygehusophold, hjemtransport m.v. Deltagerne
skal medbringe det blå EU-sygesikringsbevis, som dækker ved midlertidige ophold i op til 1 år i EU og EØS-landene – det vil sige EU-landene samt Norge, Island,
Liechtenstein og Schweiz. Med det blå EU-sygesikringskort er man dækket som I det pågældende land og vi anbefaler at man også tegner en rejseforsikring. For rejser uden for dette område dækker EU-sygesikringskortet ikke og der bør tegnes en rejseforsikring. Tal med BENNS.                            

§18 Bagage og bagageforsikring.
Der er på bus- og flyrejser begrænsninger mht. bagage. Oftest må man medbringe 1 stk. kuffert/taske + 1 stk. håndbagage. Spørg BENNS om nøjagtige regler for netop jeres rejse. Ansvar for at bagage kommer med det rigtige transportmiddel påhviler den enkelte deltager. BENNS er ikke ansvarlig for beskadiget bagage, og
det anbefales at tegne en bagageforsikring. Få oplyst priser og betingelser hos BENNS. Ved medbringelse af ulovlige genstande (eks. alle former for våben) i bagagen, risikerer den rejsende afsætning af bus. I så fald er videre rejse for eget arrangement og omkostninger herfor påhviler den rejsende.    

§19 Medlem af Danmarks Rejsebureau Forening (DRF)
BENNS er medlem af Danmarks Rejsebureau Forening, som er en brancheforening der udelukkende omfatter professionelle og seriøse rejsebureauer, som lever op til specifikke økonomiske og etiske kriterier.

Tvister.
Kan evt. reklamationer ikke løses i mindelighed kan kunden indbringe klager til Rejse Ankenævnet, Lyngby Hovedgade 64, 2800 Lyngby.

Lovvalg og værneting.
Dette programs rejser er alle underlagt dansk ret i alle forhold og processproget er dansk. Værneting er BENNS’ hjemsted, Lægårdvej 86, 7500 Holstebro.